سلام رضاصمدی هستم اهل بردرش علیا

سلام بنام خالق جهان
رضاصمدی هستم متولد1365 شهرستان خوی چند کیلو متری مرز ترکیه دهستان الند روستای بردرش علیا به دنیا امدم 3تا دختر دارم 5تا برادر 2تا خواهر روستامو 85خانوار هست حدود 700نفرهستش پدربزگم جلاد درسال 1313در یکی از روستاهای زوراباد نبام قزلجه به دنیا میاد بعد از چند سال زندگی در قزلجه یه روز دعوا میشه از عصبانیت با همراه چند برادرش از قزلجه کوچ میکنن به منطقه الند ماهاجر میشن چند سالی روستا به روستا میشه تا یکی از روستا جهنم دره بنام کوجک میخره بعدش با روستای بردرش عوض میکنه نوه جلاد صمدی هستم بهش جلاد نه نه به زار میگن 3همسر داشت 11دختر و 7پسر درسال 1362 چشم برجهان کشود

Comments

Login or Register to post a comment